KEMPELEN FARKAS KÉPESSÉG- ÉS TEHETSÉGFEJLESZTŐ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

OM azonosító: 031973
Cím: 2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.
Telefon: 34/340-908
Fax: 34/340-908
E-mail: kempelenkozepiskola@vipmail.hu
Honlap: 
www.kempelensuli.hu
Igazgató: Kiss Ilona
Pályaválasztási felelős: Kerekes László - 06/20/964-0004
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

 • december 5. péntek 9:00 - 13:00
 • december 11. péntek 9:00 - 13:00
 • január 15. péntek          9:00 - 13:00

 

Aktuális információ a nyílt napok lebonyolításával kapcsolatosan az iskola honlapján elérhető. A megjelenés regisztrációhoz kötött, hogy be tudjuk osztani az érkezőket. Regisztráció a kempelenkadet@vipmail.hu ímélen.

Bemutatkozó kisfilmek:


Iskolarendszerű képzés

TANULMÁNYI

TERÜLET KÓDJA

 ÁGAZAT

KÉPZÉSI IDŐTARTAM

 (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0001

Honvédelem

5

5 1031 11 05

Honvéd kadét

szakmairány:

1.)Honvédelmi igazgatási ügyintéző

2.) Logisztikai ügyintéző

8. osztály után

5 év technikum

50

0002

Rendészet és

közszolgálat

5

5 0413 18 01

Közszolgálati technikus

szakmairány:

1.) Közigazgatási ügyintéző

2.)Rendészeti technikus

8. osztály után

5 év technikum

34

0003

Közlekedés és szállítmányozás

5

5 1041 15 06

Logisztikai technikus

szakmairány:

Logisztika és szállítmányozás

8. osztály után

5 év technikum

34

0004

Környezetvédelem és vízügy

3

4 1021 14 03

Vízügyi munkatárs

8. osztály után

3 év szakképző isk.

34
Felvételi:

Az iskolában központi felvételit nem tartunk. A felvétel elbírálása az általános iskola nyolcadik osztályának félévi eredményei alapján történik.  Rangsoroláskor az azonos eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányban tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

 

Iskolaorvosi alkalmassági felmérés, fizikai képesség felmérése a NETFIT 8. évfolyamra megállapított követelményei szerint egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges a honvéd kadét és a rendészet és közszolgálat ágazatra jelenkezőknek.

 

Az alkalmassági felmérést 2021. február 26-án (pénteken) lesz 9 órától egyénekre osztott formában. Kérjük, hogy az érintettek hozzanak tornafelszerelést. Ezen a napon rövid elbeszélgetésre is hívjuk a felmérésben részt vevő tanulókat, hogy jobban megismerjük egymást. Hozhatnak versenyeredményekről, érdeklődésüket bemutató tevékenységekről írásos anyagot (oklevél, egyéb elismerés) másolatban. A kísérők a gyermek elfoglaltsága alatt az aulában tölthetik idejüket.

Megjegyzés: Az alkalmassági felmérés körülményei a járványügyi helyzettől függően módosulhatnak, amiről értesítést fogunk adni a kempelensuli.hu-n.

Az iskola az igazoltan távolmaradók számára pótnapot biztosít (2021. március 5-én, pénteken). 

 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges a tanuló eredeti vagy fénymásolati egészségügyi kiskönyvének bemutatása, a gyermekorvostól komplett egészségügyi státusz (vélemény). Az orvosi vizsgálatot az alkalmassági felmérés napjára tervezzük.

A felsorolt vizsgálatok eredménye a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a fel-vehető tanulók rangsorolását csak annyiban befolyásolhatja, hogy a tanuló a vizsgálaton megfelelt vagy nem felelt meg, azaz a vizsgálat eredményeként a jelentkezése elutasításra kerül vagy nem.

 

Az intézmény biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált technikumi, szak-képző iskolai és kollégiumi nevelését-oktatását. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók közül az intézmény ellátja a

 1. a) mozgásszervi fejlődési zavarral küzdőket (nem speciális intézményi ellátással),
 2. b) érzékszervi fejlődési zavarral küzdőket (hallás, nem speciális intézményi ellátással),
 3. c) a halmozottan fogyatékosokat (több fogyatékosság együttes előfordulása esetén, nem speciális intézményi ellátással),
 4. d) a pszichés fejlődési zavarral küzdőket (ezen tanulási zavarral küzdők – ilyen a dislexia, disgráfia, discalculia, továbbá figyelemzavarral küzdők, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdőket


Iskolánk:

A technikusi képzésben tanuló diákok öt év alatt szereznek érettségi bizonyítványt és szakmát a honvédelem, a rendészet és közszolgálat, illetve a közlekedés és szállítmányozás ágazaton. A technikumi képzés során olyan gyakorlatorientált, szakmai programokkal és versenyekkel tarkított speciális foglalkozásokon vesznek részt a diákok, amelyek segítik az egyéni tárgyi és szakmai kompetenciák fejlesztését. A képzések mindegyike kilép az intézmény falai közül, hiszen az elméleti és gyakorlati órák, tananyagtartalmak elsajátítása sok esetben külső helyszínen történnek, illetve a képzések az új szkt. szerinti duális rendszerben zajlanak. A honvéd kadétok gyakorlati felkészítése többek között a tatai laktanyában történik, foglalkozásaikat a megyei területvédelmi zászlóalj tisztjei, főtisztjei vezetik; a rendészeti és a logisztikus tanulók szakmai utakra, konzultációkra mennek. Intézményünk honvéd kadét ágazati szakképző hely, ezért az iskolában tanuló összes diák számár, a más szakágakban tanulók számára sokszínű és érdekes programot nyújtanak a Honvédelmi Sportszövetség által is meghirdetett versenyek, továbbá a honvédelmi napok, sportlövészeti vagy egyéb edzések, nyári táborok, amelyeket a Honvédelmi Sportszövetséggel és a Magyar Honvédséggel együtt szervezünk. A határon átnyúló kapcsolataink révén nemzetközi programok aktív részesei az iskola diákjai.

 

A technikusképzésben az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

 

A megszerzett szakmai tudás megteremti a lehetőségét, hogy a technikumok esetében a 13. évfolyam, azaz az 5. év egyfajta előszoba lesz a felsőoktatásba. A technikusok várhatóan a BProf képzésekben fognak továbbtanulni, ahol az előzetesen megszerzett tudásuk beszámítására is lesz lehetőség a felsőoktatási intézmények szabályzatai alapján. A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettség vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Forrás: Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakma-     politikai stratégiája. A szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradaom kihívásaira,                      https://www.nive.hu › id=1024:szakkepzes-40-strategia

 

Az intézmény sajátos hagyományai teszik a kollégiumot is egyedivé és személyessé a diákok számára. Kollégistáinknak ezek lehetőséget adnak az ismerkedésre, segítik a beilleszkedést. Több diák folyamatosan részt vesz az iskola által szervezett tanulmányi és sportversenyeken.

 

Kulturális programként rendszeresen látogatjuk a Jókai színházat, illetve a Jókai moziban gyakran nézünk kötelező olvasmányok adaptációit, illetve a korosztálynak megfelelő játék- és dokumentumfilmeket, aktív részesei vagyunk a városban szervezett esteknek, találkozóknak (író-olvasótalálkozó, előadóest, tudományos-ismeretterjesztő est, élménybeszámolók stb.). Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről. Kihagyhatatlan többi között a karácsonyi műsor, amikor a közös ünnepet a saját kézzel készített személyes ajándéktárgyak átadása tesz még meghittebbé. A közös szüreti délután, szalonnasütés és a többi együttvégzett tevékenység, kirándulás, sportdélután is a kollégisták összetartozását erősíti.

 

Foglalkozásaink:

 • Felzárkóztató és készségszintet fejlesztő foglalkozások évfolyamonként, itt az elvárt a tanulmányi átlag javulása, a megfelelő, jó vizsgaeredmények elérése.
 • Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások

Egyéni és közösségi szabadidős foglalkozásokat szervezünk. Elvárt eredmény: a szociális kompetenciák javulása, az interperszonális kapcsolatok rendezése, szűkebb vagy tágabb környezetük pozitív változtatása, szemléletváltás

 • Csoportvezetői foglalkozások

A fejlesztő munkát a már meglévő készségekre, képességekre építve, a diákok önbizalmának folyamatos pozitív megerősítése mellett végezik a pedagógusok. Az átélt kudarcok következtében a már beépült elkerülő magatartást át kell fordítani, hogy a diák tapasztalja meg, a tanulás lehet öröm és sikerélmény is.

 • Sportfoglalkozások

Több tanulónk sportegyesületeknél igazolt játékos. Emellett lehetőség van kondicionáló és egyéb sporttevékenységre. A sport kitartást és megfelelő mentális hátteret biztosít a tanulás és iskolai előmenetel során.

 • A személyes törődést biztosító foglalkozások

A tanulók feltárhatják problémáikat, az őket érintő élethelyzetüket. Ezekben számíthatnak a pedagógus tapasztalatára, segítségére. A kollégiumi nevelők kellő tapintattal és empátiával viselkednek a hozzájuk bizalmasan forduló diákokkal.

 • Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások

Kollégiumunk biztosítja diákjai számára a kötelezően választható jellegű, csoportos foglalkozás keretében a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységeket (klubszoba, tornaterem, konditerem rendszeres használata). A szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészség és kulturált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport.

 

Iskolánk minden évben gólyatábort szervez a 9. évfolyam előtt állóknak. Célunk ezzel, hogy a tanulási időn kívül a gyermekek megismerjék a Kempelen Középiskola életét, szokásait, pedagógusait, a táborban részt vevő magasabb évfolyamos tanulókat.

A honvéd kadétok békatáborban vesznek részt.

 

A békatábor célja az, hogy a honvéd kadét ágazati szakképzésbe felvételt nyert diákok megismerjék egymást, tanáraikat és belekóstolhassanak abba, hogy mi vár rájuk az elkövetkező öt évben. A tanulmányaikat megkezdő fiatalok ezekben a napokban megismerkedhetnek néhány alapvető katonai mozgásformával, a katonai érintkezés legfontosabb szabályaival, valamint betekintést kapnak a hadtörténelem egy-egy korszakába. Kipróbálják a lézerfegyvert, az íjászatot, kenutúrán veszek részt és kirándulást tesznek a pákozdi Katonai Emlékparkba.