KEMPELEN FARKAS KÉPESSÉG- ÉS TEHETSÉGFEJLESZTŐ ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

OM azonosító: 031973
Cím: 2900 Komárom, Frigyes tér 2-3.
Telefon: 34/340-908
Fax: 34/340-908
E-mail: fkempelen@vipmail.hu
Honlap: 
www.kempelensuli.hu
Igazgató: Kiss Ilona
Pályaválasztási felelős: Kerekes László
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

2018. november 15. (csütörtök) 09:00 - 12:00
2018. november 24. (szombat) 09:00 - 14:00
2018. december 6. (csütörtök) 09:00 - 12:00
2019. január 11. (péntek) 09:00 - 12:00

Kérjük, ha nagyobb csoport érkezik, telefonon egyeztessen az érkezés időpontjáról. Az érdeklődőket a fenti napok esetében 8:30 órára várjuk. A jelenlétről minden esetben igazolást adunk. Igény szerint a fenti napoktól el lehet térni.
Személyes érdeklődés: az intézmény titkárságán, naponta 08:00 -16:00 óráig


Iskolarendszerű képzés

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

SPECIALIZÁCIÓ/SZAKKÉPZÉSI ÁGAZAT

KÉPZÉSI IDŐTARTAM (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

GIMNÁZIUM

0001

Érték- és képességfejlesztő gimnázium - specializáció:
honvédelmi-katonai alapismeretek

4

Gimnáziumi érettségi

általános iskola befejezett 8. évfolyama

26

0002

Érték- és képességfejlesztő gimnázium - specializáció:
belügyi–rendészeti ismeretek

4

Gimnáziumi érettségi

általános iskola befejezett 8. évfolyama

26

0003

Érték- és képességfejlesztő gimnázium - specializáció:
dráma, drámajáték-vezetés

4

Gimnáziumi érettségi

általános iskola befejezett 8. évfolyama

26

SZAKGIMNÁZIUM

0004

honvédelem ágazati képzés

4+1

Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő52 863 01 (4 év)

Honvédelmi igazgatási ügyintéző54 863 03 (+1 év)

általános iskola befejezett 8. évfolyama

34

SZAKKÖZÉPISKOLA

0005

szakközépiskolai szakképzés közismereti oktatással:
vízügyi szakmunkás

3

Vízügyi szakmunkás34 853 02 (3 év)

A 11. évfolyam után + 2 év a nappali vagy az esti tagozaton: szakközépiskolai érettségi

általános iskola befejezett 8. évfolyama

24


Felvételi eljárás


Az általános iskola 8. félévi tanulmányi eredmény alapján történik.

Jelentkezés

 • az intézmény nappali 9. évfolyamára a tanév rendje szerinti minisztériumi rendelet szerint
 • OKJ-képzésekre, szakiskolát végzettek középiskolájába a nappali és esti tagozaton minden tárgyévet megelőző június 25-ig, illetve folyamatosan augusztus 31-ig

Iskolánk

Középiskolánk és kollégiumunk Komárom városában az 1993/1994. tanévben kezdte meg működését.

Iskolánk 34 tantermes, amelyhez szaktantermek (előadók, tanirodák, informatikai, vízügyi, katonai szaktanterem) és egy tankomplexum, színházterem tartozik. Multifunkcionális dísztermünk kialakítása alkalmas sportolásra, színházi előadások, bálok, rendezvények megtartására. Büszkék vagyunk tanulmányi és sporteredményeinkre és az „ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” cím elnyerésére.

Kulturális programként rendszeresen látogatjuk a Jókai színházat, illetve a Jókai moziban gyakran nézzük kötelező olvasmányok adaptációit, illetve a korosztálynak megfelelő játék- és dokumentum-filmeket, aktív részesei vagyunk a városban szervezett esteknek, találkozóknak (író-olvasótalálkozó, előadóest, tudományos-ismeretterjesztő est, élménybeszámolók stb.). Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről. Kihagyhatatlan többi között a karácsonyi műsor, amikor a közös ünnepet a saját kézzel készített személyes ajándéktárgyak átadása teszi még meghittebbé. A közös szüreti délután, szalonna-sütés és a többi együtt végzett tevékenység, kirándulás, sportdélután is a kollégisták összetartozását erősíti.

A gimnáziumban kiemelt szerepet szánunk a beszédkészség, a kommunikációs készség fejlesztésének, az önálló ismeretszerzés megtanításának, a tanulási technikák megismerésének. Fontosnak tartjuk a munkakultúra elsajátíttatását, gyakoroltatását, az erkölcsi, etikai értékek megismertetését, belsővé válásának elősegítését, az identitástudat kialakítását, a honismeretet, a népművészeti hagyományok őrzését, ápolását, a közösségi élet normáihoz való alkalmazkodás fontosságának beláttatását.

Fontos feladat a felhalmozott tanulási kudarcok feloldása, s az ebből esetlegesen kialakuló szomatikus tünetek megszűntetése vagy enyhítése, a tanulás, a tudás iránti igény kialakítása. Az első időszak kiemelt célja az ismeretanyag elsajátításában feltárt hiányosságok megszüntetése, majd ezt követően olyan készségek, képességek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a magasabb követelményeknek való megfelelést.

A 4 év alatt biztosítjuk a diákok esélyegyenlőségét, a valamilyen okból lemaradók felzárkóztatását, hátrányaik kompenzálását az általánosságban ismert tantárgyakon túl (angol, német nyelv, történelem, fizika, kémia, földrajz stb.) olyan speciális tantárgyak oktatásával is erősítjük, mint a logika, gazdálkodási ismeretek, helytörténet, művészetesztétika, néptánc. Az egyik tagozaton színjátszást, dráma- és drámajáték-vezetést, a másik tagozatokon honvédelmi és katonai ismeretek szakirányt, illetve belügyi rendészeti specializációt vehetnek fel a tanulók. Ez a lehetőség az érdeklődési iránynak megfelelő alapozást adja és a további pályaválasztást segíti. A speciális foglalkozások kilépnek az iskola falai közül: a dráma- és drámajáték-vezetés saját színháztermünkben, más művészeti helyszíneken is zajlanak, a belügyi rendészeti irányultságú tanulók szakmai utakon, konzultációkon vesznek részt. A Honvéd Kadét Programhoz csatlakozva tanítványainknak lehetőségük van egy oktatási és szabadidős tevékenységet kombináló fejlesztő program részévé válni. A kadétok a katonai alapismeretek választható tantárgy mellett részt vehetnek olyan hazafias élményeket biztosító foglalkozásokon, versenyeken, honvédelmi napokon, sportlövész vagy más edzéseken, nyári táborokon, amelyeket a részükre az iskola, a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Sportszövetség szervez.

Ezek mellett a tanítási órákon kívüli kiscsoportos foglalkozások megszervezésében, megtartásában további civil kapcsolatok is segítenek (színtársulat, művészeti együttes stb., amiknek műsoraiban szerepelhetnek diákjaink). A képességfejlesztő és tehetséggondozó gimnázium szakmai partnere a Testnevelési Egyetem Sport- és Neveléstudományi Tanszéke örömmel fogadta, támogatja az egészségfejlesztéssel, rekreációval kapcsolatos programjainkat, a két intézmény közösen hajt majd végre közös programelemeket. A közösségformálást a határon átnyúló kapcsolataink révén számos nemzetközi program segíti, amelynek aktív részesei lehetnek a gimnázium diákjai.

A honvédelem ágazati szakképzés során a diákok a 9-12. évfolyamon összesen közel 1500 órában tanulnak a honvédelemhez kapcsolódó tantárgyakat, majd a honvédelmi szakmai tantárgyból kötelezően közép vagy választható emelt szintű érettségi vizsgát tesznek. A sikeres érettségi vizsgával egyidejűleg OKJ 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő szakképesítést szereznek.

A kadétképzésbe be vannak építve a gépjárművezetés elméleti órái, és már a tanulmányok alatt le lehet tenni a KRESZ- és az egészségügyi vizsgát is. Aki pedig tartalékos szolgálatot vállal, annak a gépjárművezetői tanfolyam díját sem kell kifizetnie. Megszerezhetik továbbá a számítógépes alapvizsgáról szóló ECDL bizonyítványt, valamint alap- és szakmai anyaggal bővített angol nyelvű képzést is biztosít a képzés a diákoknak. Mindemellett katonai közelharcból is vizsgát tehetnek.

Speciális tantárgyaik vannak, így például lövészetre járnak a megszerzett elméleti tudás után, a mindennapos testnevelésen felül pedig katonai közelharcot és kézitusát is tanulnak. A kilencedikesek minden évben - a gólyatáborokhoz hasonló - motivációs csapatépítő táborban, úgynevezett "békatáborban" lehetnek együtt.

A szakközépiskolában megszerezhető vízügyi szakmunkás OKJ-s szakképesítéssel segéd gátőr, gátőr, csatornaőr munkakör tölthető be. Erre a szakmatanulásra azoknak érdemes jelentkezniük, akiket érdekel az élővizekkel kapcsolatos tevékenység, a természetnek és az épített környezetnek a vízgazdálkodással kapcsolatos működése, e szakmán keresztül a környezetvédelem, az élővizek megóvása, árvízvédelem, az emberi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

A szakiskolát végzettek középiskolája a szakiskolát vagy szakmunkásképzőt végzettek számára biztosítja intézményünkben az érettségi vizsgára történő felkészítést a 12-13. évfolyamon. 25 éves korig van lehetőség nappali rendszerű oktatásban az érettségi megszerzésére. Esti tagozaton nincs korhatár.

Foglalkozásaink

 • Felzárkóztató és készségszintet fejlesztő foglalkozások évfolyamonként, itt az elvárt a tanulmányi átlag javulása, a megfelelő, jó vizsgaeredmények elérése.
 • Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások
  Egyéni és közösségi szabadidős foglalkozásokat szervezünk. Elvárt eredmény: a szociális kompetenciák javulása, az interperszonális kapcsolatok rendezése, szűkebb vagy tágabb környezetük pozitív változtatása, szemléletváltás
 • Csoportvezetői foglalkozások
  A fejlesztő munkát a már meglévő készségekre, képességekre építve, a diákok önbizalmának folyamatos pozitív megerősítése mellett végezik a pedagógusok. Az átélt kudarcok következtében a már beépült elkerülő magatartást át kell fordítani, hogy a diák tapasztalja meg, a tanulás lehet öröm és sikerélmény is.
 • Sportfoglalkozások
  Több tanulónk sportegyesületeknél igazolt játékos. Emellett lehetőség van kondicionáló és egyéb sporttevékenységre. A sport kitartást és megfelelő mentális hátteret biztosít a tanulás és iskolai előmenetel során.
 • A személyes törődést biztosító foglalkozások
  A tanulók feltárhatják problémáikat, az őket érintő élethelyzetüket. Ezekben számíthatnak a pedagógus tapasztalatára, segítségére. A kollégiumi nevelők kellő tapintattal és empátiával viselkednek a hozzájuk bizalmasan forduló diákokkal.
 • Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások
  Kollégiumunk biztosítja diákjai számára a kötelezően választható jellegű, csoportos foglalkozás keretében a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységeket (klubszoba, tornaterem, konditerem rendszeres használata). A szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészség és kulturált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport.

Nyílt napjaink

Az iskolában nyílt napokon ismerkedhetnek meg a diákok és kedves szüleik az intézménnyel és a kollégiummal, egyben óralátogatásokra is várjuk az érdeklődőket. 
Ezek a napok tematikus nyílt napok lesznek, amikor a látogató diákok a tanítási órák megtekintése mellett egy-egy foglalkozást ismerhetnek meg és mérhetik fel az ezekhez szükséges tudásukat, ügyességüket.


Kollégiumi elhelyezés


170 fős kollégium egy épületben van oktatási intézményünkkel, ahová a különböző komfort-kategóriák szerint várjuk a távollakó, az iskolát naponta nehezen megközelíteni tudó gyermekeket, tanulókat a középiskolás és a felsőszintű szakmai képzésben részt vevő nagydiákokkal együtt. Itt szállásoljuk el a hazai és külföldi partneriskoláinktól érkező vendégeinket is. Büszkék vagyunk tanulmányi és sporteredményeinkre és az „ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” cím elnyerésére.

Az intézmény sajátos hagyományai teszik a kollégiumot is egyedivé és személyessé a diákok számára. Kollégistáinknak ezek lehetőséget adnak az ismerkedésre, segítik a beilleszkedést. Több diák folyamatosan részt vesz az iskola által szervezett tanulmányi és sportversenyeken.

Kollégiumunk biztosítja diákjai számára a kötelezően választható jellegű, csoportos foglalkozás keretében a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységeket (klubszoba, tornaterem, konditerem rendszeres használata). A szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészség és kulturált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport.