TATAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM


OM azonosító: 201217
Cím: 2890 Tata, Kossuth tér 10-11.
Telefon: 34/586-576 
Fax: 34/586-577
E-mail: refi@refi-tata.hu
Honlap: 
www.refi-tata.hu
Igazgató: Illés Dániel


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

2018. november 22. (csütörtök) 07:50 - 12:40 - nyílt nap
2018. november 30. (péntek) 07:50 - 12:40 - nyílt nap

2019. január 19. (szombat) 09:30 - 12:00 központi írásbeli felvételi vizsga
2019. február 23. (szombat) 9:00 órától szóbeli meghallgatás

Pályaválasztási szülői értekezlet

2018. november 22. (csütörtök) - 16:00 órától szülői tájékoztató
2018november 30. (péntek) - 16:00 órától szülői tájékoztató

Ingyenes matematika felvételi vizsgára felkészítő szakkört tartunk 2018. november 23-án, november 30-án, december 14-én és 2019. január 11-én (pénteki napok) 14:30 - 16:00-ig. A tematikus ismétlés, felkészítés után, a felkészítő alkalmakon részt vevő diákok számára ingyenes próba felvételi vizsgát tartunk. Szeretettel várjuk az érdeklődő nyolcadikos diákokat!


Induló képzési formák


A 2019/20-as tanévben felvételt hirdetünk négy évfolyamos 9. gimnáziumi osztályba, humán és reál irányultságú csoportokkal, továbbá egy hat évfolyamos 7. gimnáziumi tehetséggondozó osztályba.

GIMNÁZIUM
SSZ. KÉPZÉSI FORMA MEGNEVEZÉSE KIMENETELÉNEK TÍPUSA KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV) ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE
0001 Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés érettségi 4 8 általános előzetes: 2018. december 7.
végleges: 2019. február 23.
0002 Hat évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés érettségi 6 6 általános előzetes: 2018. december 7.
végleges: 2019. február 23.


Felvételi eljárás

A jelentkezők teljesítményének értékelésében és a felvételi rangsor kialakításában figyelembe vesszük:

 1. A központi felvételi írásbelin a szövegértést (maximum 50 pont).
 2. A központi felvételi írásbeli matematikai megoldásait (maximum 50 pont).
 3. Az általános iskolai eredményt:

  8. osztályosoknak: 7. év végi és 8. félévi átlag (maximum 50 pont),
  6. osztályosoknak a 6. félévi átlag (maximum 50 pont),

 4. A szóbeli meghallgatás tapasztalatait (maximum 50 pont).

A felvétel szükséges feltétele az is, hogy a jelentkező és gondviselője írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja az iskola világnézeti elkötelezettségét és az erre épülő követelményrendszerét.
A központi felvételi írásbeli vizsgára (6. és 8. osztályosoknak is) az iskolánkban vagy másik központi írásbelit tartó középiskolában lehet jelentkezni (írásban) 2018. december 7-ig, péntekig.

A szóbeli meghallgatáson elsősorban a jelentkezők körülményeit, emberi értékeit, gondolkodásmódját és az iskolánk pedagógiai programjában kifejtett értékrendjéhez való viszonyát szeretnénk megismerni. A meghallgatás 50 pontjában figyelembe vesszük a jelentkező magatartását, a felvételiző és családjának egyházi kötődését, aktivitását, a lelkészi vagy plébánosi ajánlást is. Kérjük, hogy a hozzánk jelentkező 6. osztályosok hozzák magukkal az iskolai ellenőrző könyvüket is.

Célszerű a jelentkezést a gimnáziumunktól (vagy a környező általános iskoláktól, lelkészi hivataloktól) kérhető, illetve a honlapunkról letölthető „Előzetes szándéknyilatkozat” 2018. december 7-ig történő beküldésével kezdeni. Ebben több olyan adatra rákérdezünk, amelynek megválaszolása gördülékenyebbé teszi a felvételi eljárást.

Részletes felvételi tájékoztató olvasható iskolánk honlapján: www.refi-tata.hu


Iskolánk

A gyermek – adottságaival együtt – Isten ajándéka.

Fejlődését nagymértékben befolyásolja az a környezet, amelyben felnő. Számára 10-15 éves korig elsősorban a család, utána az iskola, a kortárs diákközösség a meghatározó. Nem mindegy tehát, hogy hová, és kikkel jár együtt a legfogékonyabb korában.

Már a korábbi alkotmányunkban is szerepelt (67.§), és a 2011-ben elfogadott Magyarország Alaptörvénye („Szabadság és felelősség” című fejezet XVI. cikk) is minden szülő számára biztosítja a szabad iskolaválasztást. Ugyanakkor Budapest és Győr között – a főút közvetlen közelében – évtizedek óta nem volt egyházi középiskola. Tehát környékünkön azok a szülők, akik egyházi középiskolában szerették volna taníttatni gyermeküket, ezt csak úgy tehették meg, ha a családból kiszakítva, internátusba helyezték el őt. Most már erre nincsenek rákényszerítve.

Fő céljaink:

 • krisztusi szeretettel, következetesen, igényesen,
 • a keresztény/keresztyén és nemzeti értékek fokozottabb megbecsülésére,
 • testi-lelki-szellemi harmóniára törekedve,
 • református, evangélikus és római katolikus diákjainknak saját felekezetük hit- és erkölcstanát tanítva,
 • a család, az idősek, a betegek segítésére,
 • lelkiismeretes tanulásra és becsületes munkára nevelni

Általános műveltség adására, sokféle képesség kipróbálására, szigorúbb nevelésre törekszünk. Kipróbált ismeretanyagon keresztül, bevált módszerekkel. Az új tanulóink már tudják használni a „volt zeneiskolában” kialakított, korszerűen felszerelt természettudományos szaktantermet, a LEGO robotika labort valamint a további osztálytermeket és csoportszobákat. A testnevelés óráinkat reményeink szerint a következő tanévben a már épülő új sportcsarnokunkban tudjuk tartani. Kis létszámunk, valamint munkatársaink elkötelezettsége lehetővé teszik, hogy szakszerű, igényes tanári munkával, minden diáknak személyre szólóan segítsünk abban, hogy az adottságainak megfelelő legjobb eredményt érhesse el. 

Hála Istennek és az érintettek összefogásának, lelkiismeretes munkájának, az eddigi összes évfolyamunk minden diákja sikeresen érettségizett. Zömük nyelvvizsgát is tett, és az általuk választott egyetemen, illetve főiskolán tanult tovább. Köszönjük mindazok bizalmát, akik hozzánk adták gyermekeiket, tanítványaikat!


A 2019/20-as tanévben meghirdetett képzéseink

 • Négyévfolyamos gimnáziumi nevelés (9. évfolyam), humán és reál csoporttal. A humán irányultságúaknak csoportbontással, emelt óraszámban tanítjuk a magyart és a történelmet, a reál irányultságúaknak csoportbontással, emelt óraszámban tanítjuk a matematikát.
 • Hatévfolyamos gimnáziumi nevelés (7. évfolyam). Ide azokat a tehetséges diákokat várjuk, akik már 7-8. osztályos korban tudják vállalni a komolyabb, gimnáziumi terhelést.

Minden diákunk emelt óraszámban tanulhatja az általa választott első idegen nyelvet. Egy-egy évfolyamon egy időben tartjuk a nyelvi órákat, így lehetőség van arra, hogy angolból és németből különböző szintű csoportokat szervezzünk a diákok felkészültségét, tehetségét, illetve szorgalmát figyelembe véve. Második idegen nyelvként választható kezdő szinten francia vagy orosz nyelv is. A hatékonyabb tanulást további csoportbontások teszik lehetővé matematikából, történelemből, magyarból, informatikából, dráma és tánc tantárgyból, valamint hit- és erkölcstanból.

A 11. és 12. évfolyamon jelentős többletet kap a továbbtanulásnál fontos két választott tantárgy (plusz 3-3 óra). Ezek az emelt szintű érettségire felkészítő csoportok minden olyan tantárgyból elindulnak, amelyikből legalább öt jelentkező van.

A különféle szakkörök lehetőséget és többlet óraszámot jelentenek a magasabb szintű tudás megszerzéséhez. Ezen kívül színesítik életünket a tízperces reggeli áhítatok, énekkar, Big Band zenekar, színjátszó kör, irodalmi piknik, vöröskeresztes és bábszakkör, sítábor, gyalogtúrák, gyülekezetlátogatások, éjszakai „túlélő” túrák, tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek, pályázatok, képzőművészeti kiállítások, hangversenyek, színházlátogatások, salátabár, diáknap, stb.

Iskolánk részt vesz a református iskolarendszer országos tehetségfejlesztő programjában (tehetségazonosítás, tehetségfejlesztő foglalkozások-szakkörök, nyári táborok stb.).

Nyílt napokat tartunk: 2018. november 22-én, csütörtökön és 2018. november 30-án, pénteken. Mindkét napon 7:53-tól 8:03-ig áhítat lesz a református templomban (2890 Tata, Kocsi u. 15.), majd 8:10-től 12:40-ig nyitott ajtók mellett tanítunk. 
16 órától beiskolázási tájékoztatót tartunk az iskolában. Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és szülőket! 
Ingyenes matematika felvételi vizsgára felkészítő szakkörtartunk 2018. november 23-án, november 30-án, december 14-én és 2019. január 11-én (pénteki napok) 14:30-16:00-ig. A tematikus ismétlés, felkészítés után, a felkészítő alkalmakon részt vevő diákok számára ingyenes próba felvételi vizsgát tartunk. Szeretettel várjuk az érdeklődő nyolcadikos diákokat!

A felvételi eljárás rendje:

FONTOS HATÁRIDŐK, DÁTUMOK A JELENTKEZÉSHEZ

 • 2018. december 7. (péntek)
  Eddig kell eljuttatni iskolánkba a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapot (vagy másik központi írásbelit tartó középiskolába). Eddig kérjük leadni az előzetes szándéknyilatkozatot is.

 • 2019. január 19. (szombat délelőtt)
  A központi írásbeli vizsga megírásának időpontja a 6. és 8. osztályosoknak is.

 • 2019. február 18. (hétfő)
  Eddig kell elküldeni a központi jelentkezési lapokat az iskolánkba, valamint az adatlapot a győri Felvételi Központhoz is! (Mindezt a nyolcadikosok esetében az általános iskolák szervezik.)

 • 2019. február 23. (szombat)
  Szóbeli meghallgatás a gimnáziumban. A meghallgatáson elsősorban a jelentkezők érdeklődési körét, körülményeit, emberi értékeit, vallási kötődését és nyitottságát vizsgáljuk. Előnyt jelent a pozitív lelkészi, plébánosi vagy hitoktatói ajánlás, a példás magatartás, valamint a tanulmányi, kulturális vagy sport területén elért kiemelkedő teljesítmény. Kérjük, hogy a hozzánk jelentkező hatodikosok hozzák magukkal az iskolai ellenőrző könyvüket is.


Áldást kérve életükre, szeretettel és tisztelettel küldjük üdvözletünket kollégáink nevében is:

Illés Dániel, igazgató