KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM

OM azonosító: 031931
Cím: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 32.
Tel.: 34/540-680
Fax: 34/540-681
Honlap: www.jmgk.hu
E-mail: suli@jmgk.hu
Igazgató: Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika
Pályaválasztási felelős: Petzke János igh.
Iskolai fogadó óra: nincs, bármikor elérhetőek vagyunk

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

Szülői tájékoztató:
2019. november 25 (négy és ötévfolyamos oktatás-nevelés), 17:00 óra
2019. november 26. (hat évfolyamos oktatás-nevelés), 17:00 óra

Pályaválasztási szülői értekezlet helye: Komáromi Jókai Mór Gimnázium


Nyílt napok:
2019. november 28. és 29.

Induló képzési formák

Idegennyelv-oktatás:

  • 1. nyelv: angol vagy német (4 óra/hét)
  • 2. nyelv (választható): angol / német / olasz / francia / orosz (3 óra/hét)
  • tanórán kívüli foglalkozás keretében: szlovák / latin

Nyelvi előkészítő osztály: 

  • 1. nyelv: angol (NYEK évf.: 10 óra/hét; 9-12. évf.: 4 óra/hét)
  • 2. nyelv: német (NYEK évf.: 8 óra/hét; 9-10. évf.: 3 óra/hét; 11-12. évf.: óra/hét) 


Felvételi eljárás

Felvételi követelmények

Felvételi vizsga: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (csak a 9. évgolyamra jelentkezőknek)

Szóbeli meghallgatás nincs

Felvételi rangsor:

6 évfolyamos gimnáziumba csak a tanulmányi eredmények (általános iskola 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi)

4 évfolyamos gimnázimba tanulmányi eredmények (általános iskola 5-7. osztály év végi, ill. 8. osztály félévi; max. 100 pont) és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján (max 100 pont) (összes pontszám: max. 200 pont)

A felvételi vizsgák időpontja: 2020. január 18. =(szombat) 10:00 óra


Iskolánk

Iskolánk 1942-ben négyosztályos leánygimnáziumként indult, majd 1945-ben nyolcosztályos koedukált gimnáziummá alakult, mivel így tudta fogadni az észak-komáromi bencés gimnázium volt tanulóinak egy részét, akik már itt tettek érettségi vizsgát.

A hatosztályos gimnáziumi oktatást és nevelést 27 éve, 1993-ban kezdtük el, így az első ilyen jellegű osztályunk 1999-ben érettségizett kiemelkedő  - 4,6 osztályátlagú - eredménnyel, ami azóta is jellemző ezekre a csoportokra.
A gimnáziumi tanulási környezetbe való korábbi csatlakozás lehetővé teszi az érettségiig elsajátítandó ismeretek hatékonyabb alapozását.

A nyelvi előkészítő csoport az angol nyelvet heti 10, a német nyelvet heti 8 órában tanulja, megalapozva ezzel a sikeres B2 komplex nyelvvizsga letételét. Ezen idegen nyelvek tovább tanulása lehetőséget ad nem csak a B2, de a C1 nyelvvizsga letételére is. Külföldi tanulmányi kirándulásokat is szervezünk a nyelvtudás erősítése érdekében.

A természettudományi csoport számára biztosítjuk az emelt szintű felkészítést az érettségire, az egészségügyi, agrár, ill. természettudományi egyetemi alap- és osztatlan képzésre való sikeres felvételhez. 

Emelt szintű érettségire a természettudományi tárgyakon (biológia, fizika, kémia, földrajz) kívül természetesen a kötelező érettségi tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv), valamint egyéb, szabadon választott tárgyakból (pl. testnevelés) is sikeresen felkészítjük dikjainkat.

Idegennyelv-oktatásunk kiemelkedő mind a színvonalát, mind a választási lehetőségeket tekintve. Az angol és német nyelv mellett második nyelvként franciát, olaszt, oroszt, szlovákot, latint tanulhatnak diákjaink, akiket segítünk és ösztönzünk a nyelvvizsgára való felkészülésben.

Az iskola specialitásai közé tartozik a pszichológia tantárgy tanítása 1998-tól, melynek helyi tantervét 20 éve akkreditáltattuk az országban az egyetlen középiskolaként, így más középiskolából is osztáyozó-, és érettségi vizsgáztattunk tanulókat vendégtanulóként e tárgyból. 

Szintén jellegzetessége iskolánknak az ugyancsak társadalmi igényeket kielégítő idegenforgalmi ismeretek tanítása. 1998-ban csatlakoztunk az Iskolafejlesztési Alapítvány Utazás és Turizmus közismereti tantárgyat tanító partnerintézményei (52 középiskola az országban) közé, amely tárgyból hatodik vizsgatárgyként lehet érettségi vizsgát tenni. 

A tehetséggondozás az előzőkön kívül megvalósul a versenyekre való felkészítésben is, egyénileg és csapatban, sportban és a legkülönbözőbb műveltségi témákban, különböző kategóriákban és szinteken. Országos döntők helyezettjei is diákjaink akár sportban, akár informatika, matematika, idegen nyelv, biológia, környezetvédelem tantárgyakban. 

Egyetemekkel is együttműködünk, így jelenleg a nyelvtanulással (ELTE), médiával (Színház- és Filmművészeti Egyetem) kapcsolatosan, ill. tudományos előadások hallgatására is adott a lehetőség (Selye János Egyetem)  és gyakorló hallgatók is jelen vannak intézményünkban (különféle egyetemekről). 

Nemzetközi projektekben rendszeresen részt veszünk, így agilis diákjaink idegen nyelvi és szociális kompetenciái kiválóan fejlődhetnek ezek keretében. Jelenleg az Erasmus+ programban egy német és egy finn partneriskolával dolgozunk együtt, ill. tematikus diákcsere zajlik egy lengyel partneriskola tanulóival.

Nagy hangsúlyt fektetünk a pozitv életszemlélet kialakítására diákjaink körében, amelyhez segítségünkre van a boldogságóra program ("Boldog iskola" cím). Az egészségfejlesztő programjaink ("Egészségfejlesztő iskola") és a vöröskeresztes tevékenységünk ("Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája") célja diákjaink egészségtudatos és közösségi szemléletének erősítése. Az elsősegélynyújtási ismereteket is elsajátítjuk tanulóinkkal, így a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez már csak a vizsgát kell letenniük. 

Tanórán kívüli foglalkozások lehetősége: szakkörök érdeklődésnek megfelelően, nyelvvizsgára felkészítő, felsőfokú tanulmányokra előkészítő órák, iskolai sportkör – benne túracsoport, iskolarádió, iskolaújság szerkesztése, pezsgő diákélet, filmklub – idegen nyelven is, tanulmányi kirándulások, múzeum- és kiállítás-látogatások

Sportlehetőségek: kosárlabda, kézilabda, röplabda, futball, floorball, szertorna, atlétika, tenisz, úszás, síelés (sítábor), túrázás, gyógytestnevelés

Hagyományaink: gólyabál, karácsony, szalagavató-bál, Jókai-emléknap, művészeti hét, idegen nyelvi napok, diáknap, egészségnap, sportnap, környezetvédelmi akciónap, pályaválasztási nap


Kollégiumi elhelyezés:

Komáromi Kollégium