EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

OM azonosító: 201173
Cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5.
Telefon: 34/587-560
Fax: 34/487-844
E-mail: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
Honlap: www.eotvos-tata.sulinet.hu
Igazgató: Barsi Éva


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

2018. november 19. (hétfő)    14:45 - 15:30 nyílt órák
2018. november 20. (kedd)    14:45 - 15:30 nyílt órák
2018. november 21. (szerda) 14:45 - 15:30 nyílt órák

Pályaválasztási szülői értekezlet
2018. november 21. (szerda) 16:00 szülői tájékoztató a gimnázium dísztermében


Induló képzési formák

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

TAGOZAT

KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV)

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0002

Arany János Tehetséggondozó Program

5

30

0003

Magyar-angol két tanítási nyelvű

5

34

0004

Német nyelvi tagozat

4

15

0005

Matematika tagozat

4

30

0006

Biológia-kémia tagozat

4

15

0007

Humán

4

15

0008

Általános négy évfolyamos

4

15

Idegennyelv-oktatás: 


Első nyelv az általános iskolában legalább négy évig tanult angol vagy német nyelv (heti 4 órában).
Második nyelv: angol, német, francia, orosz vagy spanyol (heti 3 órában).


Felvételi eljárás

A központi írásbeli felvételi vizsgán és az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket a következőképpen vesszük figyelembe a felvételi döntésünk kialakításakor a 02-es kódú Arany János csoport kivételével az összes megjelölt tagozatra (03-08) egységesen.

Az anyanyelvi és a matematikai feladatsor 50-50 pontját megduplázzuk, így az írásbeli felvételin 200 pontot lehet szerezni. Az általános iskola felső tagozatán elért osztályzatok alapján további 100 pont adható a jelentkezőknek. A központi jelentkezési lapon közölt osztályzatokat ötödiktől a nyolcadik félévéig − a készségtárgyak kivételével (ének, rajz, testnevelés) − átlagoljuk és hússzal megszorozva egészre kerekítjük.
Például, ha minden tantárgy jeles, az átlag 5, ez 5x20=100 hozott pont; ha minden tantárgy átlaga 4,1, akkor ez 4,1x20=82 hozott pontot jelent.
Összesen tehát 300 pontot lehet elérni a felvételi során.

Az elért pontszámok alapján tanulmányi területenként külön rangsoroljuk a hozzánk jelentkezőket. A rangsorolásnál nem vesszük figyelembe, hogy az iskolánkban hányadik helyen jelölte meg az adott tagozatot. A korábbi évek statisztikája azt mutatta, hogy a tanulók 75-80%-át abba az iskolába és arra a tagozatra veszik fel, amelyiket az első helyen jelölte meg a győri központba beküldött jelentkezési lapon. Pontazonosság esetén a rangsor elkészítésekor előbbre soroljuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, vagy ezt követően azt a jelentkezőt, aki tatai, vagy akinek sajátos helyzete indokolja.

A felvételi vizsgák időpontjai

  • 2019.01.18. (péntek) Találkozás az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőkkel.
  • 2019.01.19. (szombat), 10:00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamon kezdődő minden képzésünkre.
  • 2019.01.24. (csütörtök), 9:00 -17:00 Felvételi eredmények megtekintése, igazoló lapok átvétele.
  • 2019.01.24. (csütörtök), 14:00 Pótló felvételi


Iskolánk

Iskolánk 1950 óta viseli Eötvös József nevét. Névadónk felfogásához híven a hagyományőrzés és a folyamatos megújulás elvét követve végzi tantestületünk az ifjúság nevelését, oktatását. Egyaránt támaszkodunk jogelődünk, az 1765-ben alapított piarista gimnázium, valamint az 1948-2008-ig működő állami, önkormányzati gimnázium nevelési, oktatási, iskolaszervezési tapasztalataira.

Gimnáziumunk a nyolcadik osztály elvégzése után veszi fel diákjait, ezzel is erősítve vonzáskörzete általános iskoláival tudatosan kiépített kapcsolatrendszerét, együttműködését. Változatos, évről évre bővülő programrendszerünkben minden irányú továbbtanulásra felkészülhetnek a diákok.

Diákjaink túlnyomó többsége főiskolán, egyetemen tanul tovább. Az elmúlt években végzős diákjaink több mint 90%-a jutott be valamilyen felsőoktatási intézménybe az érettségi vizsga évében. Végzett tanulóink nyelvvizsgáinak aránya az utóbbi években 100% fölötti. Programjainkkal, sokrétű és változatos tevékenységi rendszerünkkel tanítványainkat az értelmiségivé válásra, az értelmiségi szerep vállalására kívánjuk felkészíteni.

E célokat szolgálják egyetemi kapcsolataink. 2003 óta részt veszünk a Pannon Egyetem Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolájának programjában. Büszkék vagyunk arra, hogy a Semmelweis Egyetem partnerintézményének választotta gimnáziumunkat az utóbbi évek felvételi eredményei és az orvostudományi karra bejutó Eötvös-diákok egyetemi teljesítményei alapján.

Oktatási struktúránkban bármilyen főiskolára, egyetemre felkészülhetnek a diákok. Ehhez segítséget kapnak speciális csoportjainkban, az érkezéskor meglévő ismeretekre épülő idegen nyelvi programjainkban, a tanórán kívüli tevékenységi rendszerben.

A különböző tanulmányi területek közül szabadon választhatnak a szülők és a diákok. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, az idegen nyelvek tanulására. Idegen anyanyelvű vendégtanárokat alkalmazunk, külföldi partnerkapcsolatokat építettünk ki, diákcsoportok cserelátogatását szervezzük.

Folyamatosan fejlesztjük számítástechnikai rendszerünket. 2002-től iskolánk ECDL- (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont. A kötelező gimnáziumi informatika oktatás keretén belül tanulóinkat felkészítjük az ECDL-vizsga moduljaira.
Alapítványunk önköltséges tanfolyamokat is szervez az ECDL-bizonyítvány megszerzésére.

1999-ben bevezettük a két tanítási nyelvű oktatást. Egy osztályban a tantárgyak egy részét angol nyelven tanulják a diákok. 2004 júniusában érettségiztek először e tagozaton tanulók. Ma az angol nyelvből változatlanul folytatódik a program. Jelenleg ez az egyetlen képzési forma a magyar közoktatásban, amellyel intézményesen felsőfokú nyelvtudásra tehetnek szert a diákok.

2001 óta részt veszünk a minisztérium kiemelt támogatásával működő Arany János Tehetséggondozó Programban. Ennek keretében hátrányos helyzetű tanulók készülnek fel - a program segítsége nélkül számukra elérhetetlen - felsőfokú tanulmányokra. Eddig tizenhárom osztály végzett iskolánkban, a tanulók többsége jogosítvány, ECDL-bizonyítvány és nyelvvizsga birtokában fejezte be gimnáziumi tanulmányait.

2008 szeptemberében indult először a közoktatási típusú sportiskolai csoport gimnáziumunkban. E program célja, hogy a kiemelkedő sporteredmény elérésére képes igazolt versenyzők segítséget kapjanak tanulmányaik során a közoktatás követelményeinek és az élsport kívánalmainak egyidejű teljesítéséhez.

A felsorolt programok többsége Komárom-Esztergom megye területén egyedül gimnáziumunkban található meg, így továbbra is várjuk a tehetséges, tanulni vágyó fiatalokat.

2005 júliusától többcélú közoktatási intézményként közös igazgatásban működik a gimnázium s a korábban önálló kollégium, amely így csak az Eötvös József Gimnázium diákjainak ad otthont.

Az oktatási tevékenységet egészítik ki a tanórán kívüli tanulmányi programok: az iskolai, valamint a megyei és az országos versenyek, Szlovákia magyar tannyelvű középiskoláival fenntartott tanulmányi kapcsolatok, a szakköri munka, a korrepetálások. Egyénenként is végzünk tehetséggondozást, szervezünk nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokat. A gimnáziumunk matematika és fizika munkaközössége által kezdeményezett és 1980 óta minden évben megrendezett Öveges József Emlékverseny, a spanyol nyelvtanáraink által szervezett Országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny, valamint a 24 éves múlttal rendelkező Arany János Irodalmi Verseny – amit 2010 óta gimnáziumunk magyar munkaközössége szervez – egyaránt komoly rangot vívott ki magának. Az iskolai, évfolyam- és osztályszintű közösségi programok, szakmai rendezvények, művészeti csoportok tevékenysége, a diákok szabadidős és versenyszerű sportolása, a diákönkormányzati munka, a rendhagyó osztályfőnöki órák, a tanári, szülői és a diákközösségek működése, együttműködése színesítik mindennapjainkat.

Intézményünkben évtizedek óta folynak tehetséggondozó tevékenységek programjainkhoz, tagozatainkhoz kapcsolódóan valamint pályázatok és projektek keretében. Tudatosan vállaljuk a kor elvárásainak megfelelő természettudományos, matematikai, műszaki, humán, nyelvi és informatikai oktatás színvonalas megvalósítását, egy megyei tudományközpont megteremtését.

2014-től - a megyében egyedüli középiskolaként - Kiváló Akkreditált Tehetségpont lett az Eötvös József Gimnázium, 2017-ben pedig elnyerte a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.

2015-től pályázati támogatással kiépítettük a 21. századi színvonalnak megfelelő Öveges labor komplexumot, amelybe szívesen látogatnak a megye általános és középiskolái is.


Az iskolai eredményesség néhány mutatója

A legrangosabb országos tanulmányi versenyeken sok diákunk szerepel eredményesen (részletesebb információk, illetve az eredmények a honlapunkon megtekinthetők).

 
Kompetenciamérések

A köznevelési törvény valamennyi iskola számára kötelezően előírja a két meghatározó készség: a matematikai és a szövegértési kompetencia évenkénti felmérését. A vizsgálat központi feladatok alapján, egy időben történik, s a mindenkori 10. évfolyam valamennyi tanulója megírja. Az eredményeket minden intézmény és iskolafenntartó megkapja, s azokat nyilvánosságra is kell hozni. Az elmúlt időszak kompetenciamérései azt tükrözik, hogy az Eötvös József Gimnázium matematikából is és szövegértésből is jobb eredményeket mutat föl, mint a gimnáziumi átlag, a nagygimnáziumi átlag, vagy mint az úgynevezett – az iskola helyzete, a települési sajátosságok stb. alapján számított – „elvárható eredmény”. (A honlapi táblázatban pontértékek szerepelnek)

A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén új, évfolyam független skálát vezettek be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók szövegértés, illetve matematika eredménye. Erről tájékozódhatnak a https://www.kir.hu/okmfit/ oldal „Segítség” menüpontja alatt.
Az érettségi eredmények azt mutatják, hogy az Eötvös gimnázium átlaga magasan az országos átlag feletti (https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek).


Az idegen nyelvek oktatásáról

A gimnáziumban két idegen nyelv tanulása kötelező. A 9-12. osztályban párhuzamosan tanítjuk a két idegen nyelvet, bármilyen párosításban, de felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az első és második nyelv követelményrendszere eltérő. Ezért a korábban tanult német, illetve angol nyelv folytatását biztosítjuk első nyelvként. Második nyelvként a következő lehetőségek közül választhatnak a diákok:
angol, francia, német, spanyol, orosz.

Németből és angolból továbbra is kezdő, középhaladó és haladó csoportok indulnak. Az idegen nyelveket az egyes évfolyamokon lehetőség szerint azonos tanítási órákba osztjuk be. Így a korábban tanult angol, illetve német nyelvből a tanulók valódi tudásszintjüknek megfelelő csoportokba kerülhetnek, továbbá a tanulók osztályokba történő besorolása nem korlátozza az idegen nyelvek szabad választását. A nyelvi tudásszint felmérését szeptemberben, az első tanítási héten végezzük.

A szabadon választott órakeret terhére az iskolánkba felvett minden tanuló heti 1 többletórában tanulja az első nyelvet a 9-10. évfolyamon. A 11-12. évfolyamon azok számára, akik nem emelt szintű nyelvi érettségire jelentkeznek, az első és a második nyelvből is szervezünk – igény szerint – délutáni foglalkozásokat.
A megye egyetlen DSD-iskolájaként tantervbe ágyazottan lehetőséget nyújtunk diákjainknak a DSD II–vizsgára való felkészülésre (Deutsches Sprachdiplom - C1 típusú, felsőfokú nyelvvizsga) és a vizsga letételére. Ez a nyelvvizsga a magyarországi egyetemeken többletpont megszerzését jelenti a felvételi pontszámításban, Németország egyetemein pedig a tanulmányok nyelvi alapfeltétele a DSD-vizsga.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők és a jelentkező tanulók figyelmét, hogy állami nyelvvizsgát az akkreditált nyelvvizsgaközpontokban, valamint az érettségi vizsgán az emelt szintű érettségivel szerezhetnek. Az érettségi bizonyítvány csak akkor lesz egyenértékű a B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgával, ha az emelt szintű nyelvi érettségi teljesítménye 60%-os vagy annál jobb.


A kulturális lehetőségekről

Iskolánkban évek óta működik énekkar és képzőművészeti kör. Minden tanévben megrendezzük az iskolai szavalóversenyt és a különböző anyanyelvi versenyeket. A szülőknek gálaműsoron mutatkoznak be művészeti csoportjaink. Rendszeresek a budapesti színházlátogatások és más kulturális programok. Gyakran fogadunk neves művészeket, tudósokat, közéleti szereplőket az Eötvös-szivárvány keretében is.


A diákéletről

A gimnáziumban és a kollégiumban a diákmozgalmat a Diákönkormányzat (DÖK) szervezi. A DÖK képviseli és védi a diákok jogait, érdekeit. Az érdekvédelmet a DÖK Választmánya koordinálja, mely testületet az osztályok, valamint a gimnáziumban működő diákkörök képviselői alkotják. A DÖK Választmánya havonta ülésezik, megbeszélést folytat a diákságot érintő kérdésekről, javaslatokat tesz a diákokat érintő tantestületi döntések meghozatalához. Az évfolyamok képviselői alkotják a DÖK elnökségét, ők rendszeresen egyeztetnek az iskolavezetéssel a diákságot érintő kérdésekről.

A DÖK hasonlóan fontos feladata a tanítás melletti diákélet szervezése. Hagyományosan rendezi a diáknapot, az elsősök avatását, a diákkirály-választást és más kulturális programot. A DÖK támogatja öntevékeny diákkörök szerveződését, működését. Az iskolai sportversenyek, házibajnokságok jelentős részét is diákok szervezik. A DÖK feladatának érzi, hogy segítse a tanítási és a tanításon kívüli idő minél tartalmasabb eltöltését. 


Kollégiumi elhelyezés


A kollégiumról

Az Eötvös József Gimnázium 160 férőhellyel várja a tanulni vágyó diákokat. A kollégium alapvető szakfeladata: nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, az Eötvös József Gimnáziummal tanulói jogviszonyban levő fiatalok kollégiumi elhelyezése, 5 éves speciális tantervű kollégiumi ellátás (Arany János Tehetséggondozó Program). A tanuláshoz szükséges hátteret gazdagító programokkal, szabadidős foglalkozásokkal és jó közösséggel teremtjük meg.

A kollégisták számára biztosított a napi háromszori étkezés, az elhelyezés 3-5 ágyas szobákban, a sportolási lehetőség konditermünkben és kültéri pályákon, a főzési lehetőség a diákkonyhákon, illetve a számítógépterem és Wifi használata.

Hagyományaink, rendezvényeink és az Arany János Tehetséggondozó Program által nyújtott lehetőségek teszik egyedivé kollégiumunkat. Fontosnak tartjuk a képességek kibontakoztatását, a felsőoktatásba való bekerüléshez az esélyegyenlőség megteremtését.

A szabadidő hasznos eltöltését biztosítják szakköreink, az önképző körök, a házibajnokságok, a tehetséggondozó és a tanulást segítő foglalkozások. A kollégiumi élet rendkívül színesen, szervezett pedagógiai keretek között segíti a szocializálódás folyamatát, a személyiségfejlődést, az önállóvá válást.

A kollégium címe: 2890 Tata, Fáklya u. 4. 
A kollégium vezetője Lukács Zsolt
A kollégium elérhetősége: +36-30/432-34-80