EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

OM azonosító: 201173
Cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5.
Telefon: 34/587-560
Fax: 34/487-844
E-mail: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
Honlap: www.eotvos-tata.sulinet.hu
Igazgató: Barsi Éva


Pályaválasztási rendezvények időpontjai

Online bemutató: http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/tagozatok/tagozatokindex.htm

Induló képzési formák

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

TAGOZAT

KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV)

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0002

Arany János Tehetséggondozó Program

5

22

0003

Magyar-angol két tanítási nyelvű

5

33

0004

Német nyelvi tagozat

4

14

0005

Matematika tagozat

4

33

0006

Biológia-kémia tagozat

4

16

0007

Humán

4

15


Felvételi eljárás

A központi írásbeli felvételi vizsgán és az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket a következőképpen vesszük figyelembe a felvételi döntésünk kialakításakor a 02-es kódú Arany János csoport kivételével az összes megjelölt tagozatra (03-07) egységesen.

Az anyanyelvi és a matematikai feladatsor 50-50 pontját megduplázzuk, így az írásbeli felvételin 200 pontot lehet szerezni. Az általános iskola felső tagozatán elért osztályzatok alapján további 100 pont adható a jelentkezőknek. A központi jelentkezési lapon közölt osztályzatokat ötödiktől a nyolcadik félévéig − a készségtárgyak kivételével (ének, rajz, testnevelés, …) − átlagoljuk és hússzal megszorozva egészre kerekítjük.

Például, ha minden tantárgy jeles, az átlag 5, ez 5x20=100 hozott pont; ha minden tantárgy átlaga 4,1, akkor ez 4,1x20=82 hozott pontot jelent.

Összesen tehát 300 pontot lehet elérni a felvételi során.

Az elért pontszámok alapján tanulmányi területenként külön rangsoroljuk a hozzánk jelentkezőket. A rangsorolásnál nem vesszük figyelembe, hogy az iskolánkban hányadik helyen jelölte meg az adott tagozatkódot. A korábbi évek statisztikája azt mutatta, hogy a tanulók 75-80%-át abba az iskolába és arra a tagozatra veszik fel, amelyiket az első helyen jelölt meg a győri központba beküldött jelentkezési lapon.

Pontazonosság esetén a rangsor elkészítésekor előbbre soroljuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, vagy ezt követően azt a jelentkezőt, aki tatai, vagy akinek sajátos helyzete indokolja.

A felvételi vizsgák időpontjai

2021. 01. 22. (péntek) Találkozás az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőkkel
2021. 01. 23. (szombat) 10:00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamon kezdődő minden képzésünkre
2021. 01. 28. (csütörtök) 9:00-17:00 Felvételi eredmények megtekintése, igazoló lapok átvétele
2021. 01. 28. (csütörtök)14:00 Pótló felvételi
Iskolánk

Iskolánk 1950 óta viseli Eötvös József nevét. Névadónk felfogásához híven a hagyományőrzés és a folyamatos megújulás elvét követve végzi tantestületünk az ifjúság nevelését, oktatását. Egyaránt támaszkodunk jogelődünk, az 1765-ben alapított piarista gimnázium, valamint az 1948-2008-ig működő állami, önkormányzati gimnázium nevelési, oktatási, iskolaszervezési tapasztalataira.

Gimnáziumunk a nyolcadik osztály elvégzése után veszi fel diákjait, ezzel is erősítve vonzáskörzete általános iskoláival tudatosan kiépített kapcsolatrendszerét, együttműködését. Változatos, évről évre bővülő programrendszerünkben minden irányú továbbtanulásra felkészülhetnek a diákok.

Diákjaink túlnyomó többsége főiskolán, egyetemen tanul tovább. Az elmúlt években végzős diákjaink több mint 90%-a jutott be valamilyen felsőoktatási intézménybe az érettségi vizsga évében. Végzett tanulóink jelentős része rendelkezik nyelvvizsgával. Programjainkkal, sokrétű és változatos tevékenységi rendszerünkkel tanítványainkat az értelmiségivé válásra, az értelmiségi szerep vállalására kívánjuk felkészíteni.

E célokat szolgálják egyetemi kapcsolataink. Büszkék vagyunk arra, hogy a Semmelweis Egyetem partnerintézményének választotta gimnáziumunkat az utóbbi évek felvételi eredményei és az orvostudományi karra bejutó Eötvös-diákok egyetemi teljesítményei alapján.

Oktatási struktúránkban bármilyen főiskolára, egyetemre felkészülhetnek a diákok. Ehhez segítséget kapnak speciális csoportjainkban, az érkezéskor meglévő ismeretekre épülő idegen nyelvi programjainkban, a tanórán kívüli tevékenységi rendszerben.

A különböző tanulmányi területek közül szabadon választhatnak a szülők és a diákok. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, az idegen nyelvek tanulására. Idegen anyanyelvű vendégtanárokat alkalmazunk, külföldi partnerkapcsolatokat építettünk ki, diákcsoportok cserelátogatását szervezzük.

Folyamatosan fejlesztjük számítástechnikai rendszerünket. 2002-től iskolánk ECDL-(Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont.

1999-ben bevezettük a két tanítási nyelvű oktatást. Egy osztályban a tantárgyak egy részét angol nyelven tanulják a diákok. 2004 júniusában érettségiztek először e tagozaton tanulók. Ma az angol nyelvből változatlanul folytatódik a program. Jelenleg ez az egyetlen képzési forma a magyar közoktatásban, amellyel intézményesen felsőfokú nyelvtudásra tehetnek szert a diákok.

2001 óta részt veszünk a minisztérium kiemelt támogatásával működő Arany János Tehetséggondozó Programban. Ennek keretében hátrányos helyzetű tanulók készülnek fel a program segítsége nélkül számukra elérhetetlen felsőfokú tanulmányokra. Eddig tizennégy osztály végzett iskolánkban, a tanulók többsége jogosítvány, ECDL-bizonyítvány és nyelvvizsga birtokában fejezte be gimnáziumi tanulmányait.

2008 szeptemberében indult először a közoktatási típusú sportiskolai csoport gimnáziumunkban. E program célja, hogy a kiemelkedő sporteredmény elérésére képes igazolt versenyzők segítséget kapjanak tanulmányaik során a közoktatás követelményeinek és az élsport kívánalmainak egyidejű teljesítéséhez.

A felsorolt programok többsége Komárom-Esztergom megye területén egyedül gimnáziumunkban található meg, így továbbra is várjuk a tehetséges tanulni vágyó fiatalokat.

Az oktatási tevékenységet egészítik ki a tanórán kívüli tanulmányi programok: az iskolai, valamint a megyei és az országos versenyek, Szlovákia magyar tannyelvű középiskoláival fenntartott tanulmányi kapcsolatok, a szakköri munka, a korrepetálások. Egyénenként is végzünk tehetséggondozást, szervezünk nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokat. A gimnáziumunk matematika és fizika munkaközössége által kezdeményezett és 1980 óta minden évben megrendezett Öveges József Emlékverseny, a spanyol nyelvtanáraink által szervezett Országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny, valamint az Arany János Irodalmi Verseny – amit 2010 óta gimnáziumunk magyar munkaközössége szervez – egyaránt komoly rangot vívott ki magának. Az iskolai, évfolyam- és osztályszintű közösségi programok, szakmai rendezvények, művészeti csoportok tevékenysége, a diákok szabadidős és versenyszerű sportolása, a diákönkormányzati munka, a rendhagyó osztályfőnöki órák, a tanári, szülői és a diákközösségek működése, együttműködése színesítik mindennapjainkat.

Intézményünkben évtizedek óta folynak tehetséggondozó tevékenységek programjainkhoz, tagozatainkhoz kapcsolódóan valamint pályázatok és projektek keretében. Tudatosan vállaljuk a kor elvárásainak megfelelő természettudományos, matematikai, műszaki, humán, nyelvi és informatikai oktatás színvonalas megvalósítását, egy megyei tudományközpont megteremtését.

2014-től a megyében egyedüli középiskolaként Kiváló Akkreditált Tehetségpont lett az Eötvös József Gimnázium, 2017-ben pedig elnyerte a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.

2015-től pályázati támogatással kiépítettük a 21. századi színvonalnak megfelelő Öveges labor komplexumot, amelybe szívesen látogatnak a megye általános és középiskolái is.

Az iskolai eredményesség néhány mutatója

A legrangosabb országos tanulmányi versenyeken sok diákunk szerepel eredményesen (részletesebb információ, az eredmények a honlapunkon megtekinthetők).

Kompetenciamérések

A köznevelési törvény valamennyi iskola számára kötelezően előírja a két meghatározó készség: a matematikai és a szövegértési kompetencia évenkénti felmérését. A vizsgálat központi feladatok alapján, egy időben történik, s a mindenkori 10. évfolyam valamennyi tanulója megírja. Az eredményeket minden intézmény és iskolafenntartó megkapja, s nyilvánosságra is kell hozni. Az elmúlt időszak kompetenciamérései azt tükrözik, hogy az Eötvös József Gimnázium matematikából is és szövegértésből is jobb eredményeket mutat föl, mint a gimnáziumi átlag, a nagygimnáziumi átlag, vagy mint az úgynevezett – az iskola helyzete, települési sajátosságok, stb. alapján számított –„elvárható eredmény”. (A honlapi táblázatban pontértékek szerepelnek)

A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén új, évfolyam független skálát vezettek be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók szövegértés, illetve matematika eredménye. Segítséget találnak a https://www.kir.hu/okmfit/ oldal Segítség menüpontja alatt.

Az érettségi eredmények mutatják, hogy az Eötvös-gimnázium átlaga magasan az országos átlag feletti (https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek).

Az idegen nyelvek oktatásáról

A gimnáziumban két idegen nyelv tanulása kötelező. A 9-12. osztályban párhuzamosan tanítjuk a két idegen nyelvet, bármilyen párosításban, de felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az első és második nyelv követelményrendszere eltérő. Ezért a korábban tanult német, illetve angol nyelv folytatását biztosítjuk első nyelvként. Második nyelvként a következő lehetőségek közül választhatnak a diákok:

  • angol
  • francia
  • német
  • spanyol
  • orosz

Németből és angolból továbbra is kezdő, középhaladó és haladó csoportok indulnak. Az idegen nyelveket az egyes évfolyamokon lehetőség szerint azonos tanítási órákba osztjuk be. Így a korábban tanult angol, illetve német nyelvből a tanulók valódi tudásszintjüknek megfelelő csoportokba kerülhetnek, továbbá a tanulók osztályokba történő besorolása nem korlátozza az idegen nyelvek szabad választását. A nyelvi tudásszint felmérését szeptemberben, az első tanítási héten végezzük.

A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében az emelt szintű érettségire felkészítő csoportban tanulók magas szintű nyelvtanulásra tehetnek szert. Az első és a második nyelvből is szervezünk – igény szerint –délutáni foglalkozásokat.

A megye egyetlen DSD-iskolájaként tantervbe ágyazottan lehetőséget nyújtunk diákjainknak a DSD II–vizsgára való felkészülésre (Deutsches Sprachdiplom - C1 típusú, felsőfokú nyelvvizsga) és a vizsga letételére.

Ez a nyelvvizsga a magyarországi egyetemeken többletpont megszerzését jelenti a felvételi pontszámításban, Németország egyetemein pedig a tanulmányok nyelvi alapfeltétele a DSD-vizsga.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők és a jelentkező tanulók figyelmét, hogy állami nyelvvizsgát az akkreditált nyelvvizsga központokban valamint az érettségi vizsgán az emelt szintű érettségivel szerezhetnek. Az érettségi bizonyítvány csak akkor lesz egyenértékű a B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgával, ha emelt szintű nyelvi érettségi teljesítménye 60% vagy annál jobb.

A kulturális lehetőségekről

Iskolánkban évek óta működik énekkar és képzőművészeti kör. Minden tanévben megrendezzük az iskolai szavalóversenyt és a különböző anyanyelvi versenyeket. A szülőknek gálaműsoron mutatkoznak be művészeti csoportjaink. Rendszeresek a színházlátogatások, más kulturális programok. Gyakran fogadunk neves művészeket, tudósokat, közéleti szereplőket előadások és bemutatók keretében.

A diákéletről

A gimnáziumban és a kollégiumban a diákmozgalmat a Diákönkormányzat (DÖK) szervezi. A DÖK képviseli és védi a diákok jogait, érdekeit. Az érdekvédelmet a DÖK Választmánya koordinálja, mely testületet az osztályok, valamint a gimnáziumban működő diákkörök képviselői alkotják. A DÖK Választmánya havonta ülésezik, megbeszélést folytat a diákságot érintő kérdésekről, javaslatokat tesz a diákokat érintő tantestületi döntések meghozatalához. Az évfolyamok képviselői alkotják a DÖK elnökségét, ők rendszeresen egyeztetnek az iskolavezetéssel.

A DÖK hasonlóan fontos feladata a tanítás melletti diákélet szervezése. Hagyományosan rendezi a diáknapot, az elsősök avatását, a diákkirály-választást és más kulturális programot. A DÖK támogatja öntevékeny diákkörök szerveződését, működését. Az iskolai sportversenyek, házibajnokságok jelentős részét is diákok szervezik. A DÖK feladatának érzi, hogy segítse a tanítási és a tanításon kívüli idő minél tartalmasabb eltöltését.


Kollégiumi elhelyezés

Az Eötvös József Gimnázium 160 férőhellyel várja a tanulni vágyó diákokat. A kollégium alapvető szakfeladata: nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, az Eötvös József Gimnáziummal tanulói jogviszonyban levő fiatalok kollégiumi elhelyezése, 5 éves speciális tantervű kollégiumi ellátás (Arany János Tehetséggondozó Program). A tanuláshoz szükséges hátteret gazdagító programokkal, szabadidős foglalkozásokkal és jó közösséggel teremtjük meg.

A kollégisták számára biztosított a napi háromszori étkezés, az elhelyezés 3-5 ágyas szobákban, a sportolási lehetőség konditermünkben és kültéri pályákon, a főzési lehetőség a diákkonyhákon, illetve a számítógépterem és Wifi használata.

Hagyományaink, rendezvényeink és az Arany János Tehetséggondozó Program által nyújtott lehetőségek teszik egyedivé kollégiumunkat. Fontosnak tartjuk a képességek kibontakoztatását, a felsőoktatásba való bekerüléshez az esélyegyenlőség megteremtését.

A szabadidő hasznos eltöltését biztosítják szakköreink, az önképző körök, a házibajnokságok, a tehetséggondozó és a tanulást segítő foglalkozások. A kollégiumi élet rendkívül színesen, szervezett pedagógiai keretek között segíti a szocializálódás folyamatát, a személyiségfejlődést, az önállóvá válást.

A kollégium 2890 Tata, Fáklya u. 4. szám alatt található.

A kollégium vezetője Lukács Zsolt.

A kollégium elérhetősége: 06-30/4323480